Условия за Ползване | Hyrs.bg
СЕДМИЧНИ ПРОМОЦИИ | БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА | ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ - 15 ДНИ | СИГУРНОСТ - ПАЗАРУВАНЕ БЕЗ ЛИЧНИ ДАННИ

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „WWW.HYRS.BG”

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ХЪРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, България, гр. София, област София-град, Столична община, район „Овча купвел”, ж.к. „Овча Купел”, ул. “Любляна”, бл. 34-Б, ЕИК 202778144, представлявано от г-н Димитър Атанасов, управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.hyrs.bg”, наричан по-долу „HYRS”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „Хърс Интернешънъл” ООД

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, област София-град, Столична община, район „Овча купвел”, ж.к. „Овча купвел”, ул. “Любляна”, бл. 34-Б. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, област София-град, Столична община, район „Овач Купел”, ж.к. „Овча Купел”, ул. Любляна”, бл. 34-Б.

4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, област София-град, Столична община, район „Овча Купел”, ж.к. „Овча купвел”, ул. “Любляна”, бл.34-Б, Email: office@hyrs.bg , тел: +359896739770

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 202778144 + Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 396846

6. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията

България

София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 202778144

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА HYRS

Чл. 3. HYRS e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.hyrs.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от избраните от HYRS дистрибутори стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на HYRS и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от дистрибуторите на HYRS;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със HYRS и неговите дистрибутори, съгласно поддържаните от HYRS електронни средства за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от дистрибуторите на HYRS;

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с дистрибуторите на HYRS чрез интерфейса на страницата на HYRS, достъпна в Интернет;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на HYRS в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика и неговите дистрибутори договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www.HYRS.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика.

(3) Ползвателите заплащат на избрания от Доставчика дистрибутор възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на HYRS и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на HYRS в Интернет.

(4) Доставчикът възлага на избран от него дистрибутор доставката на заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на HYRS и съгласно настоящите общи условия.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА HYRS

Чл. 7. (1) За да използва HYRS за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в HYRS.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и дистрибуторите на стоките по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в HYRS и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в HYRS.

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на HYRS чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на HYRS и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(7) Потвърждение на поръчката;

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Доставката на поръчаните от Ползвателите стоки се извършва от избрания от Доставчика дистрибутор на съответната стока, за което Ползвателят се уведомява в момента на доставката.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. (1) Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в HYRS, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

(2) Доставчикът не предлага, не организира и не осъществява доставки на лекарства, отпускани по лекарско предписание към лица, които имат качеството потребител по ал. 1;

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика и избраните от него дистрибутори са определени в профила на всяка стока на сайта на HYRS.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика и избраните от него дистрибутори в профила на всяка стока в сайта на HYRS.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика и избраните от него дистрибутори и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством сайта на Доставчика на HYRS.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на HYRS преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът и избраните от него дистрибутори имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика или избраните от него дистрибутори цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от избраните от Доставчика дистрибутори.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът и избраните от него дистрибутори не са в състояние да контролират;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

- за разопаковани и/или отворени от Потребителят хранителни добавки и/или храни за спортисти;

(3) Когато Доставчикът или избраните от него дистрибутори не са изпълнили задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от избраните от Доставчика дистрибутори стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(6) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на HYRS.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика HYRS.

(3) Ако Доставчикът или избраните от него дистрибутори не могат да изпълнят договора поради това, че не разполагат с поръчаните стоки, те са длъжни да уведомят за това потребителя и да възстановят платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът и избраните от него дистрибутори е следвало да изпълнят задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът и избраните от него дистрибутори имат право да доставят на потребителя стоки от същия вид, качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ

Следвайте ни!

Следвайте ни в Социалните медии, за да получавате най-новите оферти, промоции и друга полезна информация!

Разработил Yasen Deyanov
Hyrs.bg © 2016